صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۱۳,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۸۸۶,۳۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۷۶,۷۳۱,۹۰۸,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۸۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۳۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۴۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱,۰۱۲,۸۳۲ ۱,۰۱۲,۳۲۷ ۱,۰۱۳,۴۱۴ ۱,۰۸۷ ۲۹۶,۱۹۴ ۱۴,۴۸۶,۹۱۹ ۳۱,۱۶۰ ۹,۳۷۳,۲۲۶ ۵,۱۱۳,۶۹۳ ۵,۱۷۶,۷۳۱,۹۰۸,۱۸۶
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱,۰۱۲,۱۸۹ ۱,۰۱۱,۶۵۷ ۱,۰۱۲,۷۱۳ ۱,۰۵۶ ۰ ۱۴,۱۹۰,۷۲۵ ۰ ۹,۳۴۲,۰۶۶ ۴,۸۴۸,۶۵۹ ۴,۹۰۵,۱۷۸,۰۶۳,۸۴۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۱,۰۱۱,۳۴۵ ۱,۰۱۰,۸۱۲ ۱,۰۱۲,۱۲۸ ۱,۳۱۶ ۰ ۱۴,۱۹۰,۷۲۵ ۰ ۹,۳۴۲,۰۶۶ ۴,۸۴۸,۶۵۹ ۴,۹۰۱,۰۸۴,۶۸۵,۶۲۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱,۰۱۰,۷۹۰ ۱,۰۱۰,۲۵۷ ۱,۰۱۱,۵۷۳ ۱,۳۱۶ ۲۱,۸۹۷ ۱۴,۱۹۰,۷۲۵ ۷,۳۶۱ ۹,۳۴۲,۰۶۶ ۴,۸۴۸,۶۵۹ ۴,۸۹۸,۳۹۲,۱۰۸,۳۷۲
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۰,۲۳۰ ۱,۰۰۹,۶۹۶ ۱,۰۱۱,۰۱۶ ۱,۳۲۰ ۱۴,۰۳۷ ۱۴,۱۶۸,۸۲۸ ۱۱,۰۸۵ ۹,۳۳۴,۷۰۵ ۴,۸۳۴,۱۲۳ ۴,۸۸۰,۹۹۲,۷۸۱,۶۸۰
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱,۰۰۹,۵۵۰ ۱,۰۰۹,۰۱۵ ۱,۰۱۰,۴۱۲ ۱,۳۹۷ ۱۷,۰۱۲ ۱۴,۱۵۴,۷۹۱ ۱۸,۱۵۲ ۹,۳۲۳,۶۲۰ ۴,۸۳۱,۱۷۱ ۴,۸۷۴,۷۲۶,۱۳۷,۶۲۲
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱,۰۰۸,۹۰۵ ۱,۰۰۸,۳۷۰ ۱,۰۰۹,۷۵۷ ۱,۳۸۷ ۶۸,۰۸۵ ۱۴,۱۳۷,۷۷۹ ۱۱,۳۶۵ ۹,۳۰۵,۴۶۸ ۴,۸۳۲,۳۱۱ ۴,۸۷۲,۷۵۸,۰۷۳,۴۵۹
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۸,۲۶۲ ۱,۰۰۷,۷۲۶ ۱,۰۰۹,۲۴۲ ۱,۵۱۶ ۲۲,۰۵۴ ۱۴,۰۶۹,۶۹۴ ۲۵,۳۴۸ ۹,۲۹۴,۱۰۳ ۴,۷۷۵,۵۹۱ ۴,۸۱۲,۴۸۷,۹۶۸,۶۳۲
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۷,۶۱۲ ۱,۰۰۷,۰۸۲ ۱,۰۰۸,۶۲۶ ۱,۵۴۴ ۰ ۱۴,۰۴۷,۶۴۰ ۰ ۹,۲۶۸,۷۵۵ ۴,۷۷۸,۸۸۵ ۴,۸۱۲,۷۲۸,۰۸۹,۰۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۶,۷۸۹ ۱,۰۰۶,۲۶۲ ۱,۰۰۷,۹۹۰ ۱,۷۲۸ ۰ ۱۴,۰۴۷,۶۴۰ ۰ ۹,۲۶۸,۷۵۵ ۴,۷۷۸,۸۸۵ ۴,۸۰۸,۸۰۸,۶۲۴,۲۴۷
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۶,۲۴۵ ۱,۰۰۵,۷۱۷ ۱,۰۰۷,۴۴۵ ۱,۷۲۸ ۲۷,۲۷۷ ۱۴,۰۴۷,۶۴۰ ۸,۲۸۲ ۹,۲۶۸,۷۵۵ ۴,۷۷۸,۸۸۵ ۴,۸۰۶,۲۰۷,۵۰۸,۷۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۵,۶۸۰ ۱,۰۰۵,۱۵۱ ۱,۰۰۶,۸۸۶ ۱,۷۳۵ ۳۵,۸۶۸ ۱۴,۰۲۰,۳۶۳ ۱۱,۰۳۵ ۹,۲۶۰,۴۷۳ ۴,۷۵۹,۸۹۰ ۴,۷۸۴,۴۰۸,۷۲۴,۴۰۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۵,۰۳۵ ۱,۰۰۴,۵۰۷ ۱,۰۰۶,۲۰۷ ۱,۷۰۰ ۲۹,۸۰۱ ۱۳,۹۸۴,۴۹۵ ۲۱,۳۶۰ ۹,۲۴۹,۴۳۸ ۴,۷۳۵,۰۵۷ ۴,۷۵۶,۳۹۵,۹۸۴,۸۴۲
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۴,۳۹۱ ۱,۰۰۳,۸۶۳ ۱,۰۰۵,۵۳۶ ۱,۶۷۳ ۳۳۳,۷۱۸ ۱۳,۹۵۴,۶۹۴ ۱۹,۴۴۴ ۹,۲۲۸,۰۷۸ ۴,۷۲۶,۶۱۶ ۴,۷۴۴,۸۷۴,۶۴۵,۲۰۳
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۳,۷۸۵ ۱,۰۰۳,۲۲۰ ۱,۰۰۵,۰۸۰ ۱,۸۶۰ ۶۶,۶۱۴ ۱۳,۶۲۰,۹۷۶ ۴۸,۵۹۹ ۹,۲۰۸,۶۳۴ ۴,۴۱۲,۳۴۲ ۴,۴۲۶,۵۴۷,۵۶۳,۵۳۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۳,۱۴۳ ۱,۰۰۲,۵۷۵ ۱,۰۰۴,۴۱۶ ۱,۸۴۱ ۰ ۱۳,۵۵۴,۳۶۲ ۰ ۹,۱۶۰,۰۳۵ ۴,۳۹۴,۳۲۷ ۴,۴۰۵,۶۴۴,۲۴۰,۶۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۲,۴۹۹ ۱,۰۰۱,۹۳۱ ۱,۰۰۳,۷۹۱ ۱,۸۶۰ ۰ ۱۳,۵۵۴,۳۶۲ ۰ ۹,۱۶۰,۰۳۵ ۴,۳۹۴,۳۲۷ ۴,۴۰۲,۸۱۴,۵۷۷,۷۰۷
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۱,۸۵۵ ۱,۰۰۱,۲۸۸ ۱,۰۰۳,۲۶۳ ۱,۹۷۵ ۹۸,۳۸۴ ۱۳,۵۵۴,۳۶۲ ۲۴,۰۸۱ ۹,۱۶۰,۰۳۵ ۴,۳۹۴,۳۲۷ ۴,۳۹۹,۹۸۵,۲۰۶,۵۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۱,۲۲۱ ۱,۰۰۰,۶۴۴ ۱,۰۰۲,۷۶۰ ۲,۱۱۶ ۱۱,۸۸۷ ۱۳,۴۵۵,۹۷۸ ۴۰,۴۳۸ ۹,۱۳۵,۹۵۴ ۴,۳۲۰,۰۲۴ ۴,۳۲۲,۸۰۵,۷۲۵,۴۳۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۰,۵۷۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۲,۱۹۵ ۲,۱۹۵ ۵,۰۶۱ ۱۳,۴۴۴,۰۹۱ ۶,۵۹۰ ۹,۰۹۵,۵۱۶ ۴,۳۴۸,۵۷۵ ۴,۳۴۸,۵۷۲,۸۴۴,۲۶۵
  مشاهده همه